callodduty

Call of Duty: Modern Warfare II  เปิดเล่นฟรี 5 วัน เริ่ม 17 มีนาคมนี้

หลังจากเปิดตัว Season 02 Reloaded ในช่วงเวลาเข้าเล่นฟรีจะขอนำเสนอประสบการณ์การเล่นแบบ Multiplayer และ Special Ops ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเกมได้เข้าสู่ Call of Duty: Modern Warfare II

Follow us

Scroll to Top