World of Warcraft

ย้อนรอยเหตุการณ์ Corrupted Blood โรคระบาดที่ควบคุมไม่ได้ ในโลกออนไลน์

ย้อนกลับไป ครั้งนึงในโลกออนไลน์ ก็เคยเกิดเหตการณ์ Corrupted Blood โรคระบาดที่ผู้คนพยายามควบคุม แต่ก็ควบคุมไม่ได้ และทำผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก

Follow us

Scroll to Top