Sea of Stars กับ Quiz Master : คู่มือ คำถาม คำตอบ ทั้งหมดใน Question Pack

มันยากเหลือเกิน ตอบไม่ค่อยได้เลย มานี่เลยจ้า เดี๋ยวให้ลอกข้อสอบ !!!

มินิเกมตอบคำถาม จะปลดล็อคในช่วงเนื้อเรื่องลุยปราสาทผี ที่ Necromancer’s Lair
หลังจากผ่านเนื้อเรื่อง จนเราได้ Graplou อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ยึดจับแล้วดึง มาแล้ว

ให้เรากลับไปสำรวจเมือง Town of Lucent ที่บริเวณสะพานทางด้านขวาบน จะเจอจุดใช้ Graplou เพื่อไปเก็บ Turbo Cookie ที่หลังคาโรงแรม
จากนั้นให้เอาไปให้ บุคคลปริศนา ที่ด้านซ้ายบน สู้จบให้ค้นหลุมศพ จะได้กุญแจ เอาไปใช้เปิดประตูลับ ตรงทางออกจากเมืองทางขวาบน

เมื่อเดินเข้าไปจนสุดทาง เราจะเจอ Quiz Master และปลดล็อคเกมย่อย ตอบคำถามรับรางวัล !!

โดยจะมีคำถามเป็น Question Pack ทั้งหมด 11 ชุด มี 2 โหมดให้เราเลือก
โหมด Casual ต้องตอบให้ถูก 6 ข้อ ตอบผิดได้ 3 ครั้ง
และ โหมด Expert ต้องตอบให้ถูก 10 ข้อ ตอบผิดได้ครั้งเดียว

แต่ละคำถาม ต้องตอบอะไรบ้าง มาไล่ดูทีละ Question Pack เลยจ้าาาาา

Question Pack #1

 • On Evermist Island is a secluded village where Children of the Solstice are delivered. What is the name of that village?
  ตอบ >> Mooncradle
 • To “use magic without using magic” is to do what, exactly?
  ตอบ >> Use live mana to boost
 • True or False: Boosting regenerates MP.
  ตอบ >> False
 • True or False: Rochèvres can be found in the Forbidden Cavern.
  ตอบ >> False
 • What is the name of the spiritual being found at the top of Mountain Trail?
  ตอบ >> Elder Mist
 • What is the name of Zenith Academy’s training golem?
  ตอบ >> Wyrd
 • When is Valere’s birthday?
  ตอบ >> Winter Solstice
 • Without any equipment, how much MP does Zale’s Sunball cost?
  ตอบ >> 8
 • Without equipment, how much MP is recovered from a regular attack?
  ตอบ >> 3
 • You are facing an enemy with two blunt locks and two sword locks. Which combo move can get you out of this situation?
  ตอบ >> Solstice Strike

Question Pack #2

 • How many red berries are required to make one portion of Berry Jam?
  ตอบ >> 5
 • In the Stonemasons Outpost, the Molekin are taking care of the wind tunnels so that they keep on fulfilling which function?
  ตอบ >> Play music
 • Of these enemies, which one is NOT present in the Moorlands?
  ตอบ >> Drillbat
 • Of these establishments, which one is NOT found on Sleeper Island?
  ตอบ >> The First Stage of Grief
 • True or False: The Molekin from Stonemason’s Outpost are descended from a long line of elemental mages.
  ตอบ >> True
 • True or False: Those traveling by yeet ball land on Sleeper Island after being caught by X’tol.
  ตอบ >> True
 • What is the name of the enchanted currency that can control the undead?
  ตอบ >> Coin of Undeath Accord
 • What is the name of the raft the pirate crew used to sail across the Shallowmire?
  ตอบ >> The Oakum Skiff
 • What name did Malkomud give his pet salamander?
  ตอบ >> Rockie
 • Yolande, Valtraid, and Keenathan are part of a pirate crew led by whom?
  ตอบ >> Captain Klee’shaë

Question Pack #3

 • How is the tool allowing one to propel themselves to stakes and climbable surfaces called?
  ตอบ >> Graplou
 • If one were to buy a Scrimshawed Sword, how much gold would they need?
  ตอบ >> 80
 • In the Cursed Woods, what is the name of the enemy that had to be destroyed to get rid of the vines?
  ตอบ >> Boulbe
 • True or False: Duke Aventry was resurrected from his ashes by the necromancer Romaya.
  ตอบ >> True
 • True or False: The First Stage of Grief was so named because the people of Lucent like to gather in mindful acceptance of their situation.
  ตอบ >> False
 • What is the name of the Sorcerer type enemies that can be found in the Necromancer’s Lair?
  ตอบ >> Mermofwizqard
 • When a Gulgul escapes battle, what does it do?
  ตอบ >> Strike a pose in a puff of smoke
 • When properly timing Garl’s Nourish, what is the apple replaced by?
  ตอบ >> Half a sandwich
 • Without any equipment, which of these skills costs Serai 9 MP?
  ตอบ >> Phase Shiv
 • Wraith Island was named after a Dweller appeared in the Haunted Mansion. What is that Dweller’s name?
  ตอบ >> Dweller of Woe

Question Pack #4

 • Hortence the Ghost Navigator is famous for her skill with which instrument?
  ตอบ >> Octave Mandolin
 • How many potatoes are required to make one portion of Hearty Stew?
  ตอบ >> 3
 • Of the following species, which one can NOT be fished on Sleeper Island?
  ตอบ >> Ghosturgeon
 • True or False: Captain Klee’shaë acquired The Vespertine by spending a coin of Undeath Accord.
  ตอบ >> False
 • True or False: The previous captain of The Vespertine was named Stormcaller.
  ตอบ >> True
 • What is the name of the spirit who inhabits the Crypt?
  ตอบ >> Cryptwalker
 • What is the title of the Hydralion, the sea monster summoned by Stormcaller for his ultimate attack?
  ตอบ >> Ruler of Tides
 • When Garl gave the new town its name, which of these did he pick?
  ตอบ >> Mirth
 • When playing Wheels, how many heroes is each player allowed?
  ตอบ >> 2
 • Without any equipment, how much MP does Valere’s Lunar Shield cost?
  ตอบ >> 11

Question Pack #5

 • In Docarri Village, what is the little girl collecting in exchange for items?
  ตอบ >> Rainbow Conches
 • In exchange for his help, Resh’an asked Zale and Valere to retrieve something for him. What was this “something”?
  ตอบ >> The Vial of Time
 • In the legendary feat of acrobatics, Serai was able to bring the light from the eclipse into the depths of Torment Peak. What caused the eclipse in the first place?
  ตอบ >> The Solstice Amulet
 • Torment Peak was visited long ago by another generation of Solstice Warriors. What did they do as they left?
  ตอบ >> Sealed it twice
 • True or False: The Oracle of Tides’ duty is to control the flow of water throughout the world.
  ตอบ >> False
 • True or False: Without any equipment, Serai’s Venom Flurry and Valere’s Moonerang have the same MP cost.
  ตอบ >> False
 • What is the name of the big frog enemy with a throwing star on its back?
  ตอบ >> Garnooy
 • When undergoing the welcoming ritual to visit Docarri Village, where must one go to bathe their seashell?
  ตอบ >> Sacred Grove
 • Which of these DOES appear in the Jungle Path?
  ตอบ >> Prapra
 • Who built the giant statue that gave Watcher Island its name?
  ตอบ >> The Fleshmancer

Question Pack #6

 • Complete the following: “When the moon shines bright on autumn sheaves, comes forth the abomination of-“
  ตอบ >> Roots and leaves
 • If presented with a lock sequence of Poison, Sword, Sword, and Arcane, which pair could remove them all by each performing a potentially boosted regular attack?
  ตอบ >> Resh’an and Zale
 • Of the following names, which one is NOT one of Caël’s friends?
  ตอบ >> Spring
 • Of the following skills, which is the one that can cause enemy displacement?
  ตอบ >> Abeyance
 • Of the following species, which one can NOT be found on Mesa Island?
  ตอบ >> Fluorescent Piranha
 • True or False: Glacial peak is on Mesa Island.
  ตอบ >> True
 • True or False: Of the Three Sisters, Yomara is the evil one.
  ตอบ >> False
 • What is the name of Resh’an’s healing potion?
  ตอบ >> Petrichor
 • What is the name of the relic that increases the party’s Max HP?
  ตอบ >> Amulet of Storytelling
 • When playing Wheels, how much energy is generated by matching five squares?
  ตอบ >> 3

Question Pack #7

 • Excluding Puntie and The Council, how many Sky Giants are there in Cloud Kingdom?
  ตอบ >> 5
 • How is Big Buggy’s special attack called?
  ตอบ >> Tectonics
 • Of these ingredients, which one is NOT part of the recipe to make a Parfait?
  ตอบ >> Peach
 • To gain 10% bonus damage versus undead targets, which of these trinkets should one equip?
  ตอบ >> Shimmering Shard
 • True or False: The Cloud Kingdom is ruled by a king and a queen.
  ตอบ >> False
 • True or False: The only two enemies present in the Air Elemental Skyland are the Sling Rabbit and the Braidzard.
  ตอบ >> True
 • What is the name of the haute cuisine restaurant found in the Port Town of Brisk?
  ตอบ >> The Golden Pelican
 • What name did Garl give the Sky Serpent formerly known as The Sleeper?
  ตอบ >> Wentworth
 • What was the name of the lava monster guarding what is now known as Klin Mountain?
  ตอบ >> Toadcano
 • Who taught Zale to use the combat skill Dash strike?
  ตอบ >> Duke Aventry

Question Pack #8

 • How many units of fish are required to make one portion of Sashimi?
  ตอบ >> 9
 • In our home world, which entity is in charge of granting access to the Sea of Stars?
  ตอบ >> The Sky Giants Council
 • Of the following skills, which one costs the LEAST amount of MP?
  ตอบ >> Disorient
 • Of the following species, which one can NOT be fished on Cerulean Island?
  ตอบ >> Rock Shrimp
 • True or False: Serai’s computer companion is named Cedrick.
  ตอบ >> False
 • True or False: The monstrosity found in The Fleshmancer’s Workshop had more than four tentacles.
  ตอบ >> False
 • What is Serai’s village called?
  ตอบ >> Repine
 • What is the name of Serai and Resh’an’s combo attack?
  ตอบ >> Arcane Barrage
 • Which of these enemies does NOT appear in the Derelict Factory?
  ตอบ >> Ronin Cowboy
 • Who invented the famous board game Wheels?
  ตอบ >> The Watchmaker

Question Pack #9

 • At a minimum, how many Combo Points must be spent to fill the ultimate bar?
  ตอบ >> 10
 • During his introduction speech, which of the following did The Artificer NOT describe himself as?
  ตอบ >> The smartest there’s ever been
 • In Sky Base’s final rest area before The Catalyst’s room, which of these elements was NOT present?
  ตอบ >> A window
 • Of these items, which one is NOT for sale in Sky Base’s vending machine?
  ตอบ >> Wireplate Armor
 • Of these three names, which one was NOT a member of the Triumvirate of Eminence?
  ตอบ >> Retrachter
 • True or False: Serai and her people were turned into cyborgs by a machine called The Catalyst.
  ตอบ >> True
 • True or False: The Dweller living at the bottom of the Infinite Abyss was called the Dweller of Dead.
  ตอบ >> False
 • What is the name of the Dweller of Dread’s ultimate attack?
  ตอบ >> Dreadstare
 • What type of object was hidden in plain sight on Es’tristae, the giant statue at the center of the Sacrosanct Spires?
  ตอบ >> A gravity-based battery
 • Why did Serai leave her home world?
  ตอบ >> To find Solstice Warriors

Question Pack #10

 • During the vision of the Humble Boast in the Fleshmancer’s Lair, what was the name of the employee the innkeeper was looking for?
  ตอบ >> Dubreux
 • How much HP is recovered from eating a Gourmet Burger?
  ตอบ >> 175
 • Of these combo moves, which one costs the least amount of Combo Points?
  ตอบ >> X-Strike
 • True or False: The Fleshmancer’s Lair is to the east of the Sacrosanct Spires.
  ตอบ >> True
 • True or False: There is a hidden oasis with treasure chests in the Cerulean Expanse.
  ตอบ >> True
 • What did Serai tell the Soul Curator had just occurred as he died?
  ตอบ >> Comeuppance
 • What is the meaning behind the enemy with “OAF” as a name?
  ตอบ >> Oops All Feet
 • What is the name of the Phase Reaper’s ultimate attack?
  ตอบ >> Flourishing Death
 • What was LeJugg’s transition when he went from his first to his second form?
  ตอบ >> From blue to red
 • What was the name given to Erlina along with her new form?
  ตอบ >> Elysan’darëlle

Question Pack #11

 • Across all fishing lakes, how many unique species are there to be caught?
  ตอบ >> 23
 • After focusing Aephorul on a diversion, Resh’an placed an anchor in time linked to a magic device he would later place in the Moorlands. What is the device called?
  ตอบ >> The Chronophage
 • During the ancient battle between the Molekin mages and the Kunus’nuku zealots, what is the name used to refer to the moment when the Sky Serpent appeared?
  ตอบ >> The Great Summoning
 • Here in Lucent, which item had to be given to a ghost in order to obtain the key that unlocked the shed?
  ตอบ >> Turbo Cookie
 • In his pursuit to achieve the great alchemical feat known as Living Glass, what was the one ingredient Resh’an had always been missing in his subject?
  ตอบ >> Unbreakable will
 • What number is obtained by putting together the base MP costs of Moonerang and Dash Strike, then subtracting the MP cost of Petrichor?
  ตอบ >> 2
 • What was the name of the one in charge of the team that built Es’tristae?
  ตอบ >> T’kor
 • What were the names of three people in charge of the Cerulean Expedition that found the clues which led to The Queen That Was?
  ตอบ >> Joce, Brochu and Elbi
 • When fighting the Gun Goddess, how many bullets would be fired by “Fan the hammer” if two had previously been destroyed?
  ตอบ >> 4
 • When playing Wheels, which of these units deals the most damage to the enemy’s bulwark (wall)?
  ตอบ >> Level 2 Warrior
 • Which of the Fleshmancer’s Acolytes gave Duke Aventry the magic shard that would summon the Night Shroud?
  ตอบ >> Two
 • Which of these areas appeared first in Zale and Valere’s adventure?
  ตอบ >> Glacial Peak

เล่นเกมกันให้สนุก
ถ้ามีอะไรอยากบอก Thai Gamers ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยจ้าาาา

แชร์บทความนี้ให้เพื่อนๆ

Facebook
Twitter
VK

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow us

Scroll to Top